Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace, Do Zátiší 3, 350 02 Cheb,

 

 

 

Školní řád mateřské školy

 

Školní řád se řídí ustanoveními § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy ( MŠ ), dětí a pedagogických pracovníků školy.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání je poskytováno všem přijatým dětem bez rozdílu diskriminace z důvodu rasových, jazyka, národnosti, etnického nebo sociálního původu či majetku.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

I. Práva a povinnosti

 

Dítě má právo:

 • na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

 • na svobodu projevu

 • na ochranu před násilím a zanedbáváním

 • na rovný přístup ke vzdělávání

 • na plný rozvoj osobnosti

 • na svobodnou hru

 • využívat vlastní kulturu a náboženství

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

další práva a povinnosti:

 • kdykoliv se napít

 • kdykoliv použít toaletu

 • jíst pouze tolik, kolik dítě chce

 • být vždy vyslechnuto

 • zvolit si hru nebo činnost z nabídky dle svého přání

 • právo na pomoc dospělého, když potřebuje

 • po dokončení hry a činnosti uklidit prostor, hračky na své místo

 • neničit práci druhých

 • chovat se vstřícně k ostatním dětem

 • respektovat dohodnutá pravidla

 • děti se speciálními potřebami mají nárok na podporu a zvláštní péči

 

 

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • na informace o svém dítěti a konzultaci o případných výchovných i jiných problémech svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, doporučení odborníka

 • rodiče se mohou denně informovat o dítěti při jeho předání učitelce nebo při odchodu z MŠ, při společných akcích,schůzkách a besedách organizovaných vedením školy, případně učitelkami jednotlivých tříd.

 • rozhovory s  ředitelkou je možné vést v době od 10.30 do 12.00 hodin, kdy nevykonává výchovnou práci u dětí, schůzku lze dohodnout telefonicky.

 • být seznámeni se školním vzdělávacím programem, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 • po dohodě s učitelkou se účastnit her a společných činností s dětmi

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

Rodiče jsou povinni:

 • respektovat Školní řád

 • u nových dětí dodržovat „adaptační program“

 • hradit včas platby v mateřské škole (úplata za předškolní vzdělávání, stravné)

 • seznamovat se s informacemi na nástěnkách

 • hlásit veškeré změny údajů v Evidenčním listě

 • informovat MŠ o změnách způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • pokud je dítěti odložena docházka do základní školy, je zákonný zástupce povinen předložit ředitelce školy sdělení o odkladu školní docházky

 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • včas uhradit poplatky za stravné, školné

 • přihlašovat a odhlašovat dítě podle pokynů uvedených níže v tomto řádu.

 

II.Organizace provozu mateřské školy

Ředitelka školy: Jana Vališová.

Statutární zástupce: Jiřina Vančurová

Vedoucí ŠJ: Marie Ciroková

Číslo telefonu: 354 430 751, 731 449 181

Mob.telefon: ředitelka – 737 764 658

Koťata –731 449 181

Sluníčka – 778 429 991

Krtečci – 778 429 992

Motýlci – 732 831 461

Medvídci – 778 474 331

Telefon na třídu je dostupný v době provozu třídy.

e-mail: ms.skalka@quick.cz

web. stránky: www.ms-skalka.estranky.cz

 

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od tří let. Do tříd jsou zařazovány děti ze všech tří ročníků. Dítě mladší tří let je do MŠ přijato pouze tehdy, není-li naplněna kapacita školy, umí se samo najíst, napít a udržet čistotu.

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.

Děti ve střídavé péči mohou být přijaty do dvou mateřských škol.

Vzdělávání dětí se řídí školním vzdělávacím programem školy.

Docházka a pobyt dětí v MŠ:

Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě od momentu předání dítěte zákonnými zástupci a tato povinnost jí končí předáním dítěte jiné učitelce, rodičům nebo jejeich zástupcům.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte nakažlivé onemocnění, budeme rádi, pokud nás budete informovat. Po ukončení nemoci uvítáme souhlas lékaře s návratem dítěte do mateřské školy.

Do MŠ dejte dětem vhodné oblečení a obutí, náhradní oblečení pro případnou výměnu.

Provoz mateřské školy je stanoven od 6.30 do 16.30 hodin.

Děti se scházejí ve třídách od 6:30. Od 15:30 se rozcházejí ve třídě „Koťata“ i děti z ostatních tříd (Motýlci a Medvídci po 15:45).

 

Provoz jednotlivých tříd:

Koťata: 6.30 – 16.30

Sluníčka 6.30 – 15.30

Krtečci 6.30 – 15.30

Motýlci, Medvídci 6.30 – 15.45 (pátek 15.30)

Rodiče přicházejí pro děti tak, aby v 16:30 opustili budovu školy a učitelka ji mohla uzavřít.

Děti přicházejí do MŠ obvykle do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů, ale tak, aby to nenarušovalo denní činnosti. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 11:45 do 12:00.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Děti mohou být z organizačních důvodů přeřazeny na krátkou dobu do jiné třídy (v případě spaní nebo odpočinku v jiné třídě, mají s sebou své pyžamo a lůžkoviny). Rodiče jsou o změnách informováni na vývěskách.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Omlouvání dětí:

Rodiče omlouvají děti den předem nejpozději do 12.30 hod. osobně, telefonicky nebo SMS zprávou. Pokud dítě nebude včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření.

Nepřítomnost delší než jeden měsíc doporučujeme zdůvodnit písemně.

 

Organizace tříd:

Třídy jsou zpravidla naplňovány do počtu 28 dětí. Počet tříd, které jsou v daném roce v provozu, určuje ředitelka školy na základě počtu zapsaných dětí. Časové uspořádání je rámcové, s  možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní skupině dětí.

 

6:30 – 8:30 hry a spontánní činnosti dětí, tělovýchovné chvilky

8:30 – 10:00 svačina, komunitní kruh, individuální, skupinové a společné činnosti, hry, jejich postupné ukončení

10:00 – 11:30 pobyt dětí venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, výlety

11:30 – 12:15 oběd, postupné ukládání na lůžko

12:15 – 14:00 poslech pohádky, spánek dětí, u nespících odpočinek, klidné aktivity (prohlížení knih, kreslení, puzzle…)

14:00 – 16:30 vstávání, odpolední svačina, spontánní činnosti dětí, hry dle zájmu dětí

 

Uspořádání tříd:

Dolní pavilon vlevo 

Přízemí Koťata děti 3 – 6 leté

1. patro Sluníčka děti 3 – 6 leté

Dolní pavilon vpravo

Přízemí Krtečci děti 3 – 6 leté

Horní pavilon

1. patro Motýlci děti 3 – 6 leté

Medvídci děti 3 – 6 leté

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3 vybírá úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole podle ustanovení § 6 vyhlášky MŠMT ČR č.214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, v souladu s ustanovením odst. 4 § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte.

Úplata je stanovena takto:

 1. úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole činí 300 Kč na jeden měsíc a jedno dítě

 2. V souladu s § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců v MŠ zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. (za dítě s odkladem školní docházky se úplata hradí). Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením..

Pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen nebo omezen provoz mateřské školy podle ustanovení §3 vyhlášky č. 43/2006 Sb., po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží.

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce pokud si ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jiný termín.

Osvobozen od úplaty je:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( §12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. U opakující se dávky v hmotné nouzi měsíčně a u dalších důvodů osvobození čtvrtletně.

Rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání vydává ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost je možno si vyzvednout u učitelky ve třídě.

 

Prázdninový provoz:

      V červenci a v srpnu je MŠ po dohodě se zřizovatelem na jeden měsíc uzavřena. Rodiče dětí , které potřebují umístit dítě v jiné mateřské škole, vyplní žádost a předají ji do konce května ředitelce školy. Dítě bude přijato do dané MŠ na dobu určitou a rodiče zaplatí této škole úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, i kdyby k docházce nenastoupilo.

III. Stravování:

Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, děti se stravují přímo ve třídách.

Viz. Vnitřní řád školní kuchyně

 

 

IV. Zajištění bezpečnosti dětí a zacházení s majetkem:

Pedagogický pracovník odpovídá za dítě od doby, kdy si je převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jimi pověřeným zástupcům předají. Proto je třeba dítě předat učitelce, nenechávat je samotné v šatně, neposílat je samotné do školy. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci v Evidenčním listě nebo dotyčný předloží písemné pověření.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Osobní věci, které zůstávají dítěti v MŠ, doporučujeme podepsat!!! (bačkory, pyžamo, náhradní oblečení do třídy, sportovní oblečení a boty na zahradu, hrneček…) Rodiče zajistí dítěti do MŠ bezpečnou a protiskluzovou obuv (ne pantofle!).

Učitelky vedou děti k tomu, aby zacházely opatrně s hračkami, pomůckami, nádobím a ostatním vybavením školy, aby je úmyslně nepoškozovaly.

Všichni pracovníci okamžitě oznámí zjištěné závady na zařízení a vybavení ředitelce, případně zástupkyni ředitelky.

Škola neodpovídá za ztrátu nebo poškození hračky, kterou si dítě přinese z domova.

Budova mateřské školy je během dne uzavřena, vchod do jednotlivých tříd je pouze přes zvonek a bzučák.

Výchovně vzdělávací působení zaměřené na zdravý způsob života je důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy již u dětí předškolního věku.

Učitelky děti hravou formou seznamují s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi nimi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci poradenských zařízení.

Všichni pracovníci MŠ průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.

 

V. Ukončení docházky do mateřské školy ředitelkou školy:

Podle § 35 odst. 1 Školského zákona může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

c)ukončení docházky doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení

d)zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem, po předchozím písemném upozornění, pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 

 

VI. Závěrečné ustanovení:

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

Projednáno na pedagogické radě 31. 8. 2016

 

Platnost:

Školní řád platí od 1. 9. 2016.

Zrušuje se platnost Školního řádu z 1. 2. 2016

Platnost do vydání nového školního řádu.

 

 

 

Jana Vališová,

ředitelka školy

 

 

Školní řád s platností od 1. 9. 2017 naleznete zde

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář