Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2015/2016

 

Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

za školní rok 2015 / 2016

 

Osnova:

 

 1. Charakteristika školy

 2. Údaje o zaměstnancích mateřské školy

 3. Výchovně vzdělávací proces

 4. Akce a aktivity školy

 5. Přijímací řízení

 6. Materiální vybavení

 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 8. Výsledky kontrol

 9. Hospodaření školy

 

 

1. Charakteristika školy

 

Název školy: Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace

Adresa: Cheb, Do Zátiší 3, PSČ: 350 02

Telefony: tel: 354 430 751

ředitelka: 737764658

Webové stránky školy: www.ms-skalka.estranky.cz

E- mail: ms.skalka@quick.cz

IČO:70987271 DIČ: 123 – 70987271

Kapacita školy: 120 dětí

Kapacita školní jídelny: 130 jídel

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Město Cheb

Ředitelka školy: Jana Vališová

Statutární zástupce: Jiřina Vančurová

Provoz školy: 6.30 - 16.30 hod

Počet tříd : 3 třídy - á 28 dětí od 3 do 6 let,

                  1 třída - 22 dětí od 3 do 6 let

                  1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - 14 dětí

Mateřskou školu navštěvovalo v tomto školním roce 120 dětí. Třídy s menším počtem dětí jsou umístěny v prostorách bývalých jeslí.

 

2. Údaje o zaměstnancích mateřské školy

V roce 2015/2016 pracovalo na škole celkem devatenáct zaměstnanců (přepočtených 16,055).

Pedagogičtí pracovníci:Pedagogičtí pracovníci: deset kvalifikovaných učitelek a jedna asistentka pedagoga. Všechny učitelky pracovaly na celý úvazek.

Ve speciální třídě pracovala na úvazek 0,500 asistentka pedagoga.

 

Věkové složení pedagogických pracovníků

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

celkem

1

1

8

1

11

 

Provozní pracovníci :

Školní jídelna: vedoucí ŠJ (0,875), kuchařka (1,000), jedna pracovnice provozu (1,000). Provoz: školnice (1,000), dvě uklízečky (1,000 a 0,500), údržbář (0,175), mzdová účetní ( 0,180), ekonomická účetní (0,200).

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

celkem

0

1

6

2

9

Personální změny:

29. 2. 2016 ukončila studium speciální pedagogiky učitelka ze třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Závěry:

 • prohlubovat vzdělání v rámci DVPP

 

 

 

3. Výchovně vzdělávací proces

Škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program „Krok za krokem celým rokem“. Protože je na škole zřízena speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a úzce s námi spolupracuje okresní logopedka, velkou pozornost věnujeme rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností dětí. Do speciální třídy byly zařazeny na doporučení SPC tři děti a na jeho základě byl Krajským úřadem Karlovarského kraje udělen souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga.

Ve své činnosti jsme se věnovali talentovaným dětem jak v oblasti hudební, tak i výtvarné a pracovní. Se skupinou dětí se učitelky pravidelně zúčastňují „Vítání občánků“. Ve všech třídách jsou zřízeny pracovní „koutky“ s volně přístupným výtvarným materiálem.

Ve svém programu se zaměřujeme na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků směřujících k ochraně zdraví, učíme děti získávat povědomí o zdravém životním stylu, osvojovat si poznatky v oblasti zdraví, těla, bezpečí a sportu. I v letošním roce jsme pokračovali v projektu „Recyklohraní“, ve všech třídách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad ( směsný odpad, papír, plast ), společně s rodiči sbíráme vybité baterie, zářivky, nefunkční elektropřístroje a opět jsme se zapojili do sběru víček od PET lahví. Odvoz víček zajistila Správa sociálního zabezpečení.

Ve spolupráci s vedoucí ŠJ byla dětem podávána pestrá strava (dostatek zeleniny a ovoce). Pitný režim je dodržován ve všech třídách, děti používají své vlastní hrnečky. Mají k dispozici čaj a čistou vodu v uzavřených konvicích.

 

Závěry:

 • Vlídným přístupem usnadňovat nastupujícím dětem adaptaci na nové prostředí

 • Rozvíjet správnou výslovnost

 • Podporovat sebevědomí pozitivní zpětnou vazbou

 • Nadále využívat tělocvičnu ZŠ

 

4. Akce a aktivity školy

Se skupinkou dětí byly učitelky během roku osmkrát přivítat nové občánky krátkým pásmem básniček a říkadel při akcích Města Cheb – SPOZ a na obecním úřadě v Pomezí. Děti ze třídy Krtečci předvedly své vystoupení seniorům v Domě s pečovatelskou službou na Skalce – „Čertí rej“ a na Vánočních trzích na chebském náměstí.

Z plánovaných akcí školy se uskutečnila Mikulášská nadílka, vánoční zpívání, karneval, návštěvy Domu dětí Sova, „pracovní dílny“ s rodiči, besídky ke Dni matek, oslavy narozenin dětí, rozloučení předškoláků s mateřskou školou, výlety do okolí.

Další akce:

 • návštěva Dětské knihovny

 • beseda s členem Městské policie Cheb

 • návštěva Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy – program pro MŠ

 • poznávací výlet do lesa s panem hajným

 • ukázka výcviku psů na cvičišti Kynologického klubu Cheb

 • akce fotbalového klubu TJ Agro Cheb pro předškoláky

 

Rodiče se zúčastnili schůzek rodičů, „pracovního odpoledne“, kde si s dětmi hráli a vyráběli sezónní výrobky ( podzimní, zimní a jarní dekorace…. ). Úspěch mělo opět vánoční zpívání, oslavy Dne matek. „Loučení s mateřskou školou“ jsme pro předškoláky a jejich rodiče uskutečnili ve spolupráci s dětmi 1. třídy 1. ZŠ v Západočeském divadle.

Rodiče nám též pomohli při zajišťování akcí SPOZ - „vítání občánků“. Všechny akce se setkaly s velkým zájmem rodičů a přispěly k větší vzájemné otevřenosti.

V rámci spolupráce s 1. ZŠ v červnu připravila paní učitelka se žáky 1. i 2. stupně pro naše děti zábavné dopoledne na téma „Pohádky“, kde děti plnily sportovní i vědomostní úkoly. Uskutečnilo se vystoupení tanečního kroužku 1. ZŠ. Předškoláci navštívili 1. třídy ZŠ. Ředitelka se zástupkyní se účastnily zápisu do 1. třídy ZŠ.

Předškoláci zhlédli velice vydařený koncert a tanečně dramatické vystoupení žáků ZUŠ Cheb.

Děti ze všech tříd vyrobily velikonoční ozdobu do soutěže Chebského muzea „Beránci“a děti ze třídy Motýlci vyrobily do soutěže Dětské knihovny Cheb krásné sluníčko.

Během roku děti všech tříd navštěvovaly divadelní představení dle nabídek Západočeského divadla, představení hraná v mateřské škole a pásmo pohádek v kině Svět.

Opět proběhlo ve spolupráci se Správou zdravotních a sociálních služeb preventivní vyšetření zraku předškolních dětí přístrojem PlusoptiX SO4, se souhlasem rodičů opět provedl ortoped dětem měření nožní klenby.

 

Svou činnost prezentujeme na stránkách školy: www.ms-skalka.estranky.cz

 

Závěry:

 • Pokračovat ve spolupráci se ZŠ, ZUŠ a DDM Sova (dopravní hřiště)

 • Zorganizovat pro rodiče besedu s učitelkou ZŠ

 

5. Přijímací řízení

V září 2015 bylo do MŠ nově přijato 37 dětí do běžných tříd a 3 děti do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami..

Odklad školní docházky ze školního roku 2014 / 2015 mělo 9 dětí (jedno k 31.12.2015 z MŠ odešlo). Učitelkami jim byla věnována zvýšená péče dle vypracovaných individuálních plánů.

Zápis do MŠ:

Zápis se uskutečnil v měsíci květnu 2016. Bylo zapsáno 48 dětí. Zápis dětí probíhal dle vypracovaných a zveřejněných kriterií. Všichni rodiče s nimi byli prokazatelně seznámeni. Ze zapsaných dětí bylo přijato 44 dětí. Nepřijaty byly 4 děti. Z toho 3 děti nedosahují věku tří let do konce roku 2016.

 

Odchod dětí do ZŠ:

Do ZŠ odešlo 43 dětí. V letošním školním roce má odloženou školní docházku 9 dětí.

Důvody OŠD:

Důvodem odkladu školní docházky je školní nezralost, u 3 dětí vady řeči.

 

6. Materiální vybavení

Třídy a herny jsou dostatečně prostorné, umožňují skupinové i individuální

činnosti dětí. Jsou barevně vymalované, vybavené nábytkem

odpovídajícím věku dětí. Při výchovně vzdělávacích činnostech využíváme

dvě interaktivní tabule MAGIC BOX, jeden v prvním patře, druhý

využívají tři třídy v dolním pavilonu. V bývalé šatně třídy Medvídci je

zřízena malá tělocvična se skluzavkou, bazénkem s míčky a dalšími

pomůckami, kterou navštěvují i ostatní třídy.

V letošním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace dvou

tříd(prostory bývalých jeslí). Do další třídy jsme pořídili nábytek. Ještě

zbývá jedna třída, kde je nábytek opravovaný a natíraný a je třeba ho

vyměnit za nový.

 

Závěry:

 • Dovybavit zahradu MŠ drobnými herními prvky

 • Začít využívat Kneipův chodníček – osvěta mezi rodiči

 • Do třídy v horním pavilonu pořídit ribstole nebo podobnou tělovýchovnou sestavu

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Do odborné knihovny byly zakoupeny a učitelkám jsou k dispozici nové tituly, nadále pokračujeme a využíváme předplatné Kafomet a Informatorium 3-6 a Informatorium Speciál, Učitelské noviny, Rodina a škola, Inkluze a integrace.

Ředitelka se zúčastnila akreditovaných seminářů:Ředitelův nápovědník, aneb školská legislativa v praxi, Život s pravidly a rituály, Novely právních předpisů k 1.1.2016, Rozvoj osobosti dítěte PV prostřednictvím výtvarných aktivit.

Učitelky se zúčastnily seminářů DVPP: Rozvoj řečových dovedností dětí PV aneb proč to někdy nejde, Rozvoj osobosti dítěte PV prostřednictvím výtvarných aktivit.

Další plánované aktivity se nepodařilo zcela naplnit z organizačních důvodů (nemocnost učitelek, dostupnost seminářů).

Dále čerpáme z odborných časopisů – Informatorium, Kafomet, odborné literatury a portálu RVP a na různých webových stránkách.

 

Závěry:

Využívat nabídky seminářů zaměřené na inkluzi a integraci, řízení školy, individualizace práce v MŠ, poznatky z psychologie dítěte …

 

8. Výsledky kontrol

10. 2. 2016 – kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění

- nebyly zjištěny žádné nedostatky

 

 

9. Hospodaření školy

Hospodaření školy probíhá v souladu se zákony a směrnicemi.

Rok 2015 uzavřela škola s hospodářským výsledkem 196 216,03 Kč

z toho z hlavní činnosti 168 160,03Kč

hospodářská činnost 28 056,- Kč

 

Schváleno pedagogickou radou v Chebu dne 19.10.2016

 

Zpracovala:

Jana Vališová, ředitelka školy