Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2016/2017

Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

za školní rok 2016 / 2017

 

Osnova:

 1. Charakteristika školy

 2. Údaje o zaměstnancích mateřské školy

 3. Výchovně vzdělávací proces

 4. Akce a aktivity školy

 5. Přijímací řízení

 6. Materiální vybavení

 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 8. Výsledky kontrol

 9. Hospodaření školy

 

 

1. Charakteristika školy

Název školy: Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace

Adresa: Cheb, Do Zátiší 3, PSČ: 350 02

Telefony: tel: 354 430 751

ředitelka: 737764658

Webové stránky školy: www.ms-skalka.estranky.cz

E- mail: ms.skalka@quick.cz

IČO:70987271 DIČ: 123 – 70987271

Kapacita školy: 120 dětí

Kapacita školní jídelny: 130 jídel

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Město Cheb

Ředitelka školy: Jana Vališová

Statutární zástupce: Jiřina Vančurová

Provoz školy: 6.30 - 16.30 hod

Počet tříd : 3 třídy - á 28 dětí od 3 do 6 let,

1 třída - 22 dětí od 3 do 6 let

1 třída - 14 dětí d 3 do 6 let

 

Mateřskou školu navštěvovalo v tomto školním roce 120 dětí. Třídy s menším počtem dětí jsou umístěny v prostorách bývalých jeslí.
 

2. Údaje o zaměstnancích mateřské školy

V roce 2016/2017 pracovalo na škole celkem dvacet zaměstnanců (přepočtených 16,930).

Pedagogičtí pracovníci:Pedagogičtí pracovníci: deset kvalifikovaných učitelek a dvě asistentky pedagoga na úvazek 0,500. Všechny učitelky pracovaly na celý úvazek.

 

Věkové složení pedagogických pracovníků

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

celkem

1

1

9

1

12

 

Provozní pracovníci :

Školní jídelna: vedoucí ŠJ (0,875), kuchařka (1,000), jedna pracovnice provozu (1,000). Provoz: školnice (1,000), dvě uklízečky (1,000 a 0,500), údržbář (0,175), mzdová účetní ( 0,180), ekonomická účetní (0,200).

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

celkem

0

0

6

3

9

 

Personální změny:

Byla přijata další asistentka pedagoga pro dítě s podpůrným opatřením.

 

Závěry:

 • prohlubovat vzdělání v rámci DVPP

 

3. Výchovně vzdělávací proces

Škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program „Krok za krokem celým rokem“. Z důvodu legislativních změn byla zrušena speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Do této běžné třídy s kapacitně malým počtem dětí zařazujeme děti s podpůrným opatřením a vadami řeči. Nadále úzce spolupracujeme s okresní logopedkou, velkou pozornost věnujeme rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností dětí. V letošním roce byly do této třídy zařazeny na doporučení SPC tři děti s podpůrným opatřením č. 3 a 4 a na jeho základě byl Krajským úřadem Karlovarského kraje udělen souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga. Další funkce AP byla zřízena na základě doporučení PPP Cheb pro dítě se 3. stupněm podpůrného opatření.

Ve své činnosti jsme se věnovali talentovaným dětem jak v oblasti hudební, tak i výtvarné a pracovní. Se skupinou dětí se učitelky pravidelně zúčastňují „Vítání občánků“. Ve všech třídách jsou zřízeny pracovní „koutky“ s volně přístupným výtvarným materiálem.

Ve svém programu se zaměřujeme na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků směřujících k ochraně zdraví, učíme děti získávat povědomí o zdravém životním stylu, osvojovat si poznatky v oblasti zdraví, těla, bezpečí a sportu. I v letošním roce jsme pokračovali v projektu „Recyklohraní“, ve všech třídách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad ( směsný odpad, papír, plast ), společně s rodiči sbíráme vybité baterie, zářivky, nefunkční elektropřístroje a opět jsme se zapojili do sběru víček od PET lahví.

Ve spolupráci s vedoucí ŠJ byla dětem podávána pestrá strava (dostatek zeleniny a ovoce). Pitný režim je dodržován ve všech třídách, děti používají své vlastní hrnečky. Mají k dispozici čaj a čistou vodu v uzavřených konvicích.

Závěry:

 • Vlídným přístupem usnadňovat nastupujícím dětem adaptaci na nové prostředí

 • Rozvíjet správnou výslovnost a připravenost na vstup do ZŠ

 • Podporovat sebevědomí pozitivní zpětnou vazbou

 • Nadále využívat tělocvičnu ZŠ

4. Akce a aktivity školy

Se skupinkou dětí byly učitelky během roku osmkrát přivítat nové občánky krátkým pásmem básniček a říkadel při akcích Města Cheb – SPOZ a na obecním úřadě v Pomezí. Děti ze třídy Sluníčka předvedly své vystoupení na Vánočních trzích na chebském náměstí.

Z plánovaných akcí školy se uskutečnila Mikulášská nadílka, vánoční zpívání, karneval, návštěvy Domu dětí Sova, „pracovní dílny“ s rodiči, besídky ke Dni matek, oslavy narozenin dětí, výlety do okolí.

Další akce:

 • návštěva Dětské knihovny

 • beseda s členem Městské policie Cheb

 • návštěva Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy – program pro MŠ

 • beseda s myslivci v MŠ

 • ukázka výcviku psů na cvičišti Kynologického klubu Cheb

 • návštěva představení divadla ÚDIF (úžasné divadlo fyziky) – akce MAP

 • dopoledne se záchranáři

 • ukázka dravých ptáků na zahradě MŠ

 • návštěva Ježíškovy dílny

 

Rodiče se zúčastnili schůzek rodičů, „pracovního odpoledne“, kde si s dětmi hráli a vyráběli sezónní výrobky ( podzimní, zimní a jarní dekorace…. ). Úspěch mělo opět vánoční zpívání, oslavy Dne matek. „Loučení s mateřskou školou“ jsme pro předškoláky a jejich rodiče uskutečnili ve spolupráci s dětmi 1. třídy 1. ZŠ v Západočeském divadle.

Rodiče nám též pomohli při zajišťování akcí SPOZ - „vítání občánků“. Všechny akce se setkaly s velkým zájmem rodičů a přispěly k větší vzájemné otevřenosti.

V rámci spolupráce s 1. ZŠ v červnu připravila paní učitelka se žáky 1. stupně pro naše děti zábavné sportovní dopoledne. Uskutečnilo se vystoupení tanečního kroužku 1. ZŠ. Předškoláci navštívili

1. třídy ZŠ. Ředitelka se zástupkyní se účastnily zápisu do 1. třídy ZŠ.

V letošním roce jsme opět spolupracovali se SZŠ Cheb, studentky prováděli praxi v naší MŠ a připravily pro děti Mikulášskou nadílku a soutěžní zábavné dopoledne ke Dni dětí.

Předškoláci zhlédli velice vydařený koncert a tanečně dramatické vystoupení žáků ZUŠ Cheb.

Děti ze všech tříd vyrobily ozdoby na vánoční trhy, a z některých tříd velikonoční ozdobu do soutěže Chebského muzea.

Během roku děti všech tříd navštěvovaly divadelní představení dle nabídek Západočeského divadla, představení hraná v mateřské škole a pásmo pohádek v kině Svět.

Opět proběhlo ve spolupráci se Správou zdravotních a sociálních služeb preventivní vyšetření zraku předškolních dětí přístrojem PlusoptiX SO4, se souhlasem rodičů opět provedl ortoped dětem měření nožní klenby.

 

Svou činnost prezentujeme na stránkách školy: www.ms-skalka.estranky.cz

Závěry:

 • Pokračovat ve spolupráci se ZŠ, ZUŠ , SZŠ a DDM Sova (dopravní hřiště)

 • Navázat spolupráci s Domovem pro seniory „Skalka“- vzájemné návštěvy, společné akce, vystoupení dětí...

 • Zorganizovat pro rodiče besedu s učitelkou ZŠ, pracovnicí PPP

 

5. Přijímací řízení

V září 2016 bylo do MŠ nově přijato 45 dětí.

Odklad školní docházky ze školního roku 2015 / 2016 mělo 9 dětí.

Učitelkami jim byla věnována zvýšená péče dle vypracovaných individuálních plánů.

Zápis do MŠ:

Zápis se uskutečnil v měsíci květnu 2017. Bylo zapsáno a přijato 40 dětí. Z toho 4 děti nedosahují věku tří let do konce roku 2017. Zápis dětí probíhal dle vypracovaných a zveřejněných kriterií. Všichni rodiče s nimi byli prokazatelně seznámeni.

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání se nedostavily čtyři děti. Rodiče nereagovali na vyzývací dopis, proto byl tento stav nahlášen na OSPOD.

Odchod dětí do ZŠ:

Do ZŠ odešlo 43 dětí. V letošním školním roce mají odloženou školní docházku 4 děti.

Důvody OŠD:

Důvodem odkladu školní docházky je školní nezralost.

 

6. Materiální vybavení

Třídy a herny jsou dostatečně prostorné, umožňují skupinové i individuální činnosti dětí. Jsou barevně vymalované, vybavené nábytkem odpovídajícím věku dětí. Při výchovně vzdělávacích činnostech využíváme dvě interaktivní tabule MAGIC BOX, jeden v prvním patře, druhý využívají tři třídy v dolním pavilonu. V bývalé šatně třídy Medvídci je zřízena malá tělocvična se skluzavkou, bazénkem s míčky a dalšími pomůckami, kterou navštěvují i ostatní třídy.

V letošním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace zbývajících prostor MŠ. Do další třídy jsme pořídili nábytek. Ještě zbývá jedna třída, kde je nábytek opravovaný a natíraný a je třeba ho vyměnit za nový.

 

Závěry:

 • Dovybavit zahradu MŠ drobnými herními prvky

 • Dořešit zakrytí a začít využívat Kneipův chodníček – osvěta mezi rodiči

 • Do třídy v horním pavilonu pořídit ribstole nebo podobnou tělovýchovnou sestavu

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Do odborné knihovny byly zakoupeny a učitelkám jsou k dispozici nové tituly, nadále pokračujeme a využíváme předplatné Kafomet a Informatorium 3-6 a Informatorium Speciál, Učitelské noviny, Rodina a škola, Inkluze a integrace.

Ředitelka se zúčastnila akreditovaných seminářů:Ředitelův nápovědník, aneb školská legislativa v praxi, Hygienocké minimum, Změny školského zákona, Spolupráce asistenta pedagoga a učitele, Seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních a v rámci MAP - Šablony pro MŠ a ZŠ, Manažerský rozvoj, Diagnostika školní přípravenosti

Učitelky se zúčastnily seminářů DVPP: Diagnostika školní přípravenosti, Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Další plánované aktivity se nepodařilo zcela naplnit z organizačních důvodů (nemocnost učitelek, dostupnost seminářů).

Dále čerpáme informace z portálu RVP a na různých webových stránkách.

 

Závěry:

Využívat nabídky seminářů zaměřené na inkluzi a integraci, řízení školy, individualizace práce v MŠ, poznatky z psychologie dítěte …

Zpracovat projekt a požádat o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

8. Výsledky kontrol

nebyly provedeny

 

9. Hospodaření školy

Hospodaření školy probíhá v souladu se zákony a směrnicemi.

Rok 2016 uzavřela škola s hospodářským výsledkem 204 537,16 Kč

z toho z hlavní činnosti 176 474,37 Kč

hospodářská činnost 28 062,69 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu 5 710 681,00 Kč

čerpání celkem 5 710 681,00 Kč

 

Schváleno pedagogickou radou v Chebu dne 26. 10. 2017

 

Zpracovala:

Jana Vališová, ředitelka školy